کاتون شاهد کرمانشاه در جهت پر نمودن اوقات فراغت دانش آموزان الی خصوص جامعه محترم هدف در تابستان  برنامه های خوبی را در دست اقدام دارد  که انشاالله با استقبال دانش آموزان عزیز اجرایی خواهد شد